دبیرستان غیردولتی هوشمند کرمانشاه

اولین، بزرگترین و مجهزترین دبیرستان هوشمند در غرب کشور